Miljöregler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) genomförde  2014-07-15 en miljöinspektion av verksamheten hos RBK. Inspektionen var av konstruktiv karaktär. Klubben blev förelagd att dels redovisa en skriftlig och tidsatt handlingsplan för en miljövänlig bottenhantering dels att i planen även inkludera alla planerade åtgärder för en minskning och långsiktig urfasning av miljöfarliga produkter inom verksamheten.

RBK  har under hösten 2014 gjort en översyn av sina  miljöregler och utarbetat en Miljö- och handlingsplan,  vilken inlämnats till SMOHF.

Den har sammanställts i syfte att peka ut de delar i verksamheten, som  på olika sätt påverkar miljön. Planen ska framåt  ingå som ett naturligt inslag i RBK:s verksamhet och klargöra hur miljöarbetet ska bedrivas. Planen skall vara ett levande dokument och således informera och förhoppningsvis påverka medlemmar och hyresgäster att öka medvetenheten om och i görligaste minska den miljöpåverkan verksamheten medför.

Ambitionen för Raksta Båtklubb att så långt möjligt minska miljöpåverkan vid såväl båtutnyttjande som underhåll av båt, byggnader, hamn och hamnområde. En strävan skall t.ex. alltid vara att miljövänliga alternativ används när det gäller olja och drivmedel.

Endast båtbottenfärger och kemikalier som är godkända av myndigheter skall användas.

Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.

Båtbottentvättar blir idag allt vanligare varför det finns skäl att överväga båtbottentvätt istället för att använda båtbottenfärg.

Glykol, spillolja och bensin/diesel får självklart ej tömmas på marken eller i vattnet. Uppsamling och bortforsling sker på eget ansvar.

Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester bortforslas på eget ansvar.

Inför vinterförvaringen av båten skall förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från  bränsle-, olje- och glykolspill etc.

Undvik tomgångskörning och serva motorn regelbundet, vilket bidrar till att hålla nere bensin-/dieselförbrukningen. Valet av olja är inte minst viktigt.

MILJÖPLAN för Raksta båtklubb kan du läsa i sin helhet här