Stadgar för Raksta Båtklubb

(antagna vid årsmötet 2002-03-21, reviderade av årsmötet 2004 och senast fastställda av årsmötet 2013-04-11)

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål
Raksta båtklubb, för Raksta tomtområde i Tyresö kommun, bildades den 30 juli 1961 och är en ideell
förening med uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt gott kamratskap och sjömanskap.

§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen

Stadgarna i sin helhet hittar du här: