ANSVAR

När du har bryggplats och vinterplats i hamnen har du ett ansvar att:

  • Följa fastställda föreskrifter
  • Följa hamnkaptenernas anvisningar
  • Läsa information på anslag vid bryggor, på hamnområde och på hemsidan
  • Medverka till att god ordning upprätthålls.
  • Känna till de stadgar som gäller för Raksta Båtklubb.
  • Ej låna ut din utkvitterade nyckel till obehöriga

Lås efter dig!
För att förhindra att obehöriga personer uppehåller sig inom klubbens område är det viktigt att alla båtägare låser efter sig eller förvissar sig om att kvarvarande ombesörjer låsning.

Klubbens verktyg
Klubbens verktyg och material skall användas med ansvarskänsla. Användaren är skyldig att ersätta eventuella förluster eller skador.

Elskåpet skall hållas låst när det inte används.

Försäkring
Du som båtägare ska ha en försäkring för din båt som skyddar dig mot förluster genom skada på din egen båt och skadeståndskrav från andra båtägare.
Detta gäller såväl under uppläggning på land som vid förtöjning i sjön.
Du ska kunna visa kvitto på att premie för sådan försäkring erlagts innan du blir tilldelad båtplats.

Märkning
Märkning av båt och ställning på hamnplan ska finnas.
Hamnkapten ombesörjer Id-brickor som du själv sätter dit.

Båtplats
Bryggplats som du blivit tilldelad är bara din och tänker du inte använda den så måste du informera hamnkapten detta så vi kan hyra ut den till annan.
Har du inte tagit din båtplats i bruk senast den 1 juli anses den vara förverkad och återgår till styrelsens förfogande.

Risk för skador
Har du som båtägare förtöjt eller placerat båten på sådant sätt att risk för  skador föreligger på egen eller annan båt, bryggor eller hamnområde har styrelsen rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till plats som styrelsen finner lämplig.

Förtöjning
All materiel för förtöjning av båt skall besiktigas och godkännas av någon av hamnkaptenerna. Båtarna skall vara försedda med erforderligt antal fendrar för att skydda den egna båten och intilliggande båtar. Undantag görs för mindre öppna båtar – typ roddbåtar – med fenderlist av plast eller gummi. Läs mer i hamnföreskrifter.

Uppställningsplats
Du är skyldig att ha bockar, vaggor och stöttor i fullgott skick för båtens uppställning. Vid uppläggning placeras båtarna på hamnområdet enligt hamnkaptenernas anvisningar. Båtarna skall placeras på bockar eller i vaggor och uppstöttas på sådant sätt att olycksrisk ej föreligger. Du ska under uppläggningstiden regelbundet kontrollera att vind eller snö ej skadat uppallning eller täckning.

Båten kvar på land – i sjön
Båtägare som önskar ha båten kvar på land efter ordinarie sjösättningstid skall ovillkorligen anmäla detta till ansvarig hamnkapten, som tar beslut och anvisar eventuell lämplig plats. Respittiden för reparation eller dyl. sätts till maximalt 3 år med stegvist upptrappad avgift. Därefter måste båten ovillkorligen flyttas av sin ägare.Om så ej sker påförs dubblerad avgift för varje tillkommande år. Styrelsen vidtar samtidigt åtgärder för att flytta båten t.e.x genom att ansöka om sk. Handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Båtägare som önskar ha båt kvar i sjön efter ordinarie upptagning skall anmäla detta till ansvarig hamnkapten, som anvisar åtgärder och lämplig plats.

Endast båtägare, som inhämtat tillstånd av ansvarig hamnkapten äger rätt att placera båt på hamnområdet efter ordinarie upptagning.

Miljöregler   läs mer om klubbens miljöregler och miljöplan här
Alla båtägare har ansvar för att hålla rent och snyggt vid såväl bryggplats som uppställningsplats.

Sk. hushållssopor från användande  av båten kastas i särskilt avfallskärl eller rekommendabelt allra helst hemma.

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska källsorteras av respektive båtägare och fraktas till närmaste avfallsanläggning.

Tömning av toalettavfall ska ske på särskild mottagningsstation och självklart inte inom RBK:s hamn eller hamnområde.

Arbetsplikt
Självklart ska vi alla hjälpas åt vid sjösättning och båtupptagning.
Det är alltid någon som behöver hjälp med något och tillsammans går allt så mycket smidigare och är dessutom mycket roligare.

Har det hänt något?
Medlem/hyresgäst skall ofördröjligen till hamnkaptenerna eller styrelseledamot rapportera upptäckta missförhållanden.